Centrală

Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Preşedintele şi Comisia de Cenzori.

Adunarea Generală este organul superior de conducere, se convoacă anual în sesiuni ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare.

Consiliul Director este organ deliberativ şi asigură conducerea Asociaţiei în intervalul dintre sesiunile Adunării Generale. Consiliul Director are în componenţă 31 de membri şi 5 membri supleanţi şi este ales de Adunarea Generală o dată la doi ani. Consiliul Director alege Comitetul Executiv şi poate constitui comisii de lucru permanente sau temporare, al căror regulament intern este aprobat de către acesta.

Conducerea activităţii curente a Asociaţiei este asigurată de Comitetul Executiv, format din preşedinte, prim-vicepreşedinte, 6 vicepreşedinţi şi un secretar general. Prim-vicepreşedintele este şi înlocuitorul legal al preşedintelui.

Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele Comitetului Executiv.